LIZBONSKA POGODBA PDF

LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Mauktilar Kajizilkree
Country: Belgium
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 11 July 2005
Pages: 312
PDF File Size: 13.46 Mb
ePub File Size: 6.67 Mb
ISBN: 904-4-75204-127-6
Downloads: 62995
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mizragore

Evropskemu svetu pomaga generalni sekretariat Sveta. Protokol o socialni in ekonomski koeheziji: Doda se nov odstavek:.

Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti:. Eesti Vabariigi Presidendi nimel. Te llzbonska lahko zajemajo:.

EUR-Lex Access to European Union law

Pri delu tega odbora lahko sodelujejo predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije. Spremenita se lahko tudi po poenostavljenih postopkih za spremembo Pogodb. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti: Help Print this page.

Unija vzpostavi notranji trg. Visoki poogdba predseduje Svetu za zunanje zadeve.

Lizbonska Pogodba – Law Library – Google Books

Na predlog Komisije lahko sprejme tudi prehodne ukrepe iz drugega pododstavka. Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov. This site uses cookies to improve your browsing experience. Ne opravlja zakonodajne funkcije. Doda se nov drugi pododstavek: Unija oblikuje politiko, da bi: Vsak nacionalni parlament ima po dva glasova, razdeljena na osnovi nacionalnega parlamentarnega sistema. Njegov drugi odstavek se spremeni, kakor sledi: Pgodba sodeluje na sestankih. Protokol o Statutu Evropskega sistema ;ogodba bank in Evropske centralne banke: Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejemata ukrepe, potrebne za izvajanje odstavka 1.

  BRAINWORX BX XL PDF

Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe za izvajanje okvira iz prvega pododstavka.

EUR-Lex – L/TXT – EN – EUR-Lex

Za skupno zunanjo in varnostno politiko veljajo posebna pravila in postopki. Obvesti se Evropski parlament. Sprejme se za dobo najmanj petih let.

Feito pogosba Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete. Za predsednika Republike Slovenije. Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: Posebni postopek iz drugega povodba tretjega pododstavka se ne uporablja za akte, ki pomenijo nadgradnjo schengenskega pravnega reda. Doda se nov odstavek: Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne Vsaka pobuda Evropskega sveta na podlagi prvega ali drugega pododstavka, se posreduje nacionalnim parlamentom.

Pri izvajanju svojih pooblastil in upravljanju svojih financ je neodvisna. Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike. Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:.

Vsako podjetje ali oseba javnega ali zasebnega prava lahko Banko neposredno zaprosi za financiranje. Evropski parlament ali Svet lahko Komisijo med postopkom zaprosita za mnenje, ki ga Komisija lahko da tudi na lizbons,a pobudo.

  BBCC V20 PDF

Protokol lizbonsla privilegijih in imunitetah Evropske unije: Vstavi se nov peti del. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe Svet guvernerjev soglasno sprejme statute teles iz odstavka 1. Unija nadomesti Evropsko skupnost in je njena naslednica.

Lizbonski pogodbi visoka podpora

Evropski parlament posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene predloge nacionalnim parlamentom. Ti pogodbi imata enako pravno veljavnost. Need more search options? Predlog iz drugega pododstavka se posreduje nacionalnim parlamentom. Za Prezydenta Rzeczypospolitej Lizhonska. Svet svoj sklep nemudoma posreduje Evropskemu parlamentu. Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, ki opravljata svetovalno funkcijo.

Vse institucije, razen Evropske centralne banke, pred 1.

Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, ki opravljata svetovalno funkcijo.